Szanowni Państwo


W dniu 25 sierpnia 2003 r. Prezes Sądu Okręgowego w Warszawie podpisał obwieszczenie o rozpoczęciu migracji ksiąg wieczystych X wydziału Ksiąg Wieczystych.

Powyższe oznacza, że począwszy od dnia 1 października 2003 r. rozpocznie się proces migracji ksiąg wieczystych prowadzonych przez X Wydział Ksiąg Wieczystych stosownie do przepisów ustawy z dnia 14 lutego 2003 r. o przenoszeniu treści księgi wieczystej do struktury księgi wieczystej prowadzonej w systemie informatycznym. Z tą samą chwilą zostaje do X Wydziału ksiąg wieczystych wprowadzony system informatyczny prowadzenia i zakładania ksiąg wieczystych.

Po dniu 1 sierpnia 2003 r. nie będą już dokonywane wpisy w księgach dotychczasowych. Ponieważ wnioski o wpisy będą rozpoznawane dopiero po przeprowadzeniu migracji księgi wieczystej w której ma nastąpić wpis - przez Ośrodek Migracyjny w Górze Kalwarii, czas rozpoznania wniosku wydłuży się o okres niezbędny dla przeprowadzenia migracji nie dłuższy niż 10 dni.

Po wprowadzeniu systemu informatycznego prowadzenia i zakładania ksiąg wieczystych, wnioski o wpisy do ksiąg wieczystych należy obowiązkowo składać na formularzach. Złożenie wniosku w innej formie stanowi brak formalny wniosku i skutkuje jego zwrotem.

Po wprowadzeniu systemu informatycznego prowadzenia i zakładania ksiąg wieczystych, odpisy ksiąg wieczystych prowadzonych w systemie elektronicznym będą wydawane przez usytuowaną przy wydziale Ekspozyturę Centralnej Informacji Ksiąg Wieczystych. Ekspozytura udziela informacji tylko na wniosek złożony bezpośrednio w ekspozyturze. Wnioski nadsyłane pocztą będą przekazywane Centrali Centralnej Informacji Ksiąg Wieczystych. Odpisy z ksiąg dotychczasowych będą wydawane na dotychczasowych zasadach.


Przewodniczący
X Wydziału Ksiąg Wieczystych
Sędzia Ewa Szadkowska-Biniek