Formularze do składania wniosków są dostępne w Sądzie,
(Prosimy drukować dwustronnie)

 

Formularze wniosków składanych do Centralnej Informacji KW
(Prosimy drukować dwustronnie)

 

 

 

I. Właściwość


Wnioski o wpis w księdze wieczystej należy składać bezpośrednio w wydziale do którego kierowany jest wniosek w następujący sposób

1.     VI Wydział Ksiąg Wieczystych - dla części miasta stołecznego Warszawy w granicach ustalonych dla dzielnic: Żoliborz, Bielany, Izabelin, Ochota,  Bemowo

2.     VII Wydział Ksiąg Wieczystych - dla części miasta stołecznego Warszawy w granicach ustalonych dla dzielnic: Mokotów, Wilanów

3.     IX Wydział Ksiąg Wieczystych - dla części miasta stołecznego Warszawy w granicach ustalonych dla dzielnic: Praga Północ, Targówek i Białołęka,

4.     X Wydział Ksiąg Wieczystych - Śródmieście i Wola Miasta Stołecznego Warszawy, oraz Gminę Łomianki

5.     XIII Wydział Ksiąg Wieczystych - dla części miasta stołecznego Warszawy w granicach ustalonych dla dzielnic: Ursynów, Ursus, Włochy.

6.     XV Wydział Ksiąg Wieczystych - dla części miasta stołecznego Warszawy w granicach ustalonych dla dzielnic: Wawer, Rembertów, Praga Południe, Wesoła,

 

II. Opłaty


Wnioski powinny być opłacone przy wniesieniu pisma podlegającego opłacie. wniosek, podlegający opłacie stałej, który nie został należycie opłacony, sąd zwraca bez wezwania o uiszczenie tej opłaty.

Opłaty można uiszczać:
a) gotówką w kasie hipoteki
b) przelewem na rachunek sądu NBP Okręgowy Oddział w Warszawie 95101010100403412231000000 - z podaniem numeru wniosku dz.kw i wydziału którego dotyczy płatność

III. Wysokość opłat

Wyciąg z Ustawy z dnia 28 lipca 2005 r. o kosztach sądowych w sprawach cywilnych (Dz.U. z 2005 r. Nr 167, poz. 1398)

 

 

Rozdział 3

 

Sprawy z zakresu prawa o księgach wieczystych

 

Art. 42.

 

1.     Opłatę stałą w kwocie 200 złotych pobiera się od wniosku o wpis w księdze wieczystej własności, użytkowania wieczystego lub ograniczonego prawa

rzeczowego, chyba że przepis szczególny stanowi inaczej.

2.     Jeżeli wniosek dotyczy wpisu udziału w prawie, pobiera się część opłaty

stałej proporcjonalną do wysokości udziału, nie mniej jednak niż 100 zł.

3.     Od wniosku o wpis w księdze wieczystej własności, użytkowania wieczystego

lub spółdzielczego własnościowego prawa do lokalu na podstawie dziedziczenia, zapisu lub działu spadku albo zniesienia współwłasności pobiera się jedną opłatę stałą w wysokości 150 złotych niezależnie od liczby udziałów w tych prawach.

 

Art. 43.

 

Opłatę stałą w kwocie 150 złotych pobiera się od wniosku o wpis:

1.     własności, użytkowania wieczystego, spółdzielczego własnościowego prawa do lokalu nabytego w wyniku podziału majątku wspólnego po ustaniu wspólności majątkowej między małżonkami;

2.     własności nieruchomości rolnej o powierzchni do 5 ha;

3.     praw osobistych i roszczeń;

4.     zmiany treści ograniczonych praw rzeczowych.

 

Art. 44.

 

1.     Opłatę stałą w kwocie 60 złotych pobiera się od wniosku o:

o      założenie księgi wieczystej;

o      połączenie nieruchomości w jednej księdze wieczystej, która jest już prowadzona, niezależnie od liczby łączonych nieruchomości;

·       odłączenie nieruchomości lub jej części;

·       sprostowanie działu I - O;

·       wpis ostrzeżenia o niezgodności stanu prawnego ujawnionego w księdze wieczystej z rzeczywistym stanem prawnym;

·       dokonanie innych wpisów, poza określonymi w art. 42 i 43.

2.     Jeżeli założenie księgi wieczystej następuje w związku z odłączeniem nieruchomości lub jej części z istniejącej księgi wieczystej, pobiera się tylko jedną opłatę stałą określoną w ust. 1.

 

Art. 45.

 

1.     Opłatę stałą określoną w art. 44 ust. 1 pkt 1-3 pobiera się niezależnie od opłaty za dokonanie wpisu własności, użytkowania wieczystego lub spółdzielczego własnościowego prawa do lokalu.

2.     Opłatę stałą określoną w art. 42 i 43 pobiera się odrębnie od wniosku o wpis każdego prawa, choćby wpis dwu lub więcej praw miał być dokonany na tej samej podstawie prawnej.

3.     Od wniosku o wpis hipoteki łącznej lub służebności pobiera się jedną opłatę stałą, choćby wniosek ten obejmował więcej niż jedną księgę wieczystą.

 

Art. 46.

 

Od wniosku o wykreślenie wpisu pobiera się połowę opłaty pobranej od wniosku o wpis.

Art. 47.

 

Wydatki związane z drukiem księgi wieczystej i teczki akt tej księgi nie obciążają stron.

 

Art. 48.

 

Od wniosku o złożenie do zbioru dokumentów pobiera się opłatę stałą, przewidzianą dla wniosku o wpis do księgi wieczystej.

Uwaga:
zgodnie z dekretem z dnia 26 października 1945 r. o własności i użytkowaniu gruntów na obszarze m. st. Warszawy pisma, dotyczące przekazania tytułu własności gruntów na rzecz gminy m.st. Warszawy, oraz pisma dotyczące ustanowienia wieczystej dzierżawy i prawa zabudowy na rzecz dotychczasowych właścicieli gruntów, wolne są od opłaty stemplowej, a wnioski i wpisy hipoteczne dotyczące tych czynności wolne są od opłat sądowych i hipotecznych.


III. Formularze

Formularze do składania wniosków są dostępne w Sądzie, oraz na stronach internetowych Ministerstwa Sprawiedliwości:
formularze na stronie Ministerstwa Sprawiedliwości

W przypadku awarii serwerów Ministerstwa, można skorzystac z linków poniżej
(Prosimy drukować dwustronnie)

 

Formularze wniosków składanych do Centralnej Informacji KW
(Prosimy drukować dwustronnie)